ESDAP

L'ESDAP, Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques, és l'escola pública, creada el 2010 pel Departament  d’Ensenyament la Generalitat de Catalunya, per impartir els Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny segons els criteris establerts per l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

L'ESDAP imparteix el Títol Superior de Disseny, equivalent a grau universitari, en les especialitats de: Gràfic, Interiors, Moda i Producte.

La institució disposa de set seus repartides pel territori català. La nostra seu, Badalona: Seu Pau Gargallo, ofereix l'especialitat de Disseny Gràfic.

Els nostres estudis són una oferta pública basada en la recerca de la qualitat i l’excel·lència en un programa docent de 240 crèdits, en grups reduïts d’un màxim de 25 alumnes, on es combina l’especificitat i la interdisciplinarietat en les seves especialitats.

Es treballa per estimular la creativitat i la innovació i propiciar la mobilitat internacional, amb la finalitat de preparar els alumnes per poder donar resposta als escenaris canviants de la societat del coneixement i la informació.

 

Tota la informació a: www.esdap.cat

 

Titulació

Graduat en Disseny

Durada dels estudis

240 crèdits ECTS (8 semestres acadèmics)

Objectius

Aquests ensenyaments tenen com a objectiu la formació qualificada de professionals de l’àmbit del disseny, capaços de comprendre, definir i optimitzar els productes i serveis del disseny en els seus diferents àmbits, dominar els coneixements científics, humanístics, tecnològics i artístics i els mètodes i procediments associats, així com generar valors de significació artística, cultural, social i mediambiental, en resposta als canvis socials i tecnològics que es vagin produint.

El perfil del títol superior en disseny correspon al d’un professional qualificat capaç de concebre, fonamentar i documentar un procés creatiu a través del domini dels principis teòrics i pràctics del disseny i de la metodologia de projectes en la correcta materialització de missatges, ambients i productes significatius.

Sortides professionals

Empreses i estudis de disseny gràfic

Departaments creatius i d’art d’agències de publicitat

Departaments gràfics del sector editorial (diaris, revistes, llibres, etc)

Departaments de disseny, imatge o comunicació d’indústries, empreses i institucions

Dissenyadors autònoms en l'àmbit del disseny gràfic

Empreses dedicades a la innovació i a l’estratègia en l'àmbit del disseny gràfic

Accés

Per accedir als ensenyaments superiors, i sense perjudici dels accessos directes previstos en determinats casos a la legislació vigent, cal:

 - Estar en possessió del títol de batxiller, o acreditar l’accés a la universitat per haver superat les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

 - Superar les corresponents proves específiques d’accés regulades per la Resolució corresponent que es pot consultar al web del Departament d’Ensenyament. La validesa de la prova específica d’accés és anual.

Les persones més grans de 19 anys que no posseeixen el títol de batxiller poden realitzar les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors mitjançant la superació prèvia d’una prova de maduresa en relació amb els objectius del batxillerat. Aquesta prova està regulada per la Resolució corresponent que es pot consultar al web del Departament d’Ensenyament.

Continuïtat

El títol permet l'accés a estudis de màster, tant dels ensenyaments artístics superiors com dels ensenyaments universitaris oficials, als estudis de doctorat i al món laboral.