Gràfica Interactiva

Gràfica Interactiva

Aquests estudis capaciten l'alumne per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d'un projecte de gràfica interactiva.

El nostre perfil d’alumne és aquell que coneix per una banda les eines de programació -molt orientades als llenguatges web: HTML, CSS i JavaScript- i per altra, les metodologies i els criteris estètics i comunicatius del disseny gràfic. També adquirim coneixements sobre la tecnologia client-servidor (PHP/SQL), el disseny 3D, o el vídeo digital.

En acabar el Cicle, l’alumne pot integrar-se en equips interdisciplinaris com a dissenyador d’interfícies, el que es coneix com a front-end developper, és a dir, tot allò que té relació amb l’experiència de l’usuari (organització de la informació, codis cromàtics, navegació o Iinteractivitat).

Els productes finals són websites, apps o altres productes multimèdia, com llibres electrònics o motion graphics.

D’aquesta manera obtenim diversos perfils professionals en que poden tenir més protagonisme els llenguatges de programació o la creativitat gràfica, en funció sempre dels interessos i les inclinacions de l’alumne.

Titulació

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en gràfica interactiva

Durada dels estudis

2.000 hores (2 cursos acadèmics)

1.720 hores en el centre educatiu
280 hores en el centre de treball

Accès

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen un dels requisits següents:

- Tenir el títol de batxillerat, modalitat d'arts.
- Tenir el títol de batxillerat d'altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques, imatge i disseny.
- Tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics.
- Tenir el títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny de les que s'especifica a la prova d'accés.

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d'accés (part específica i part comuna). Per fer-la cal:

- Tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova o
- Tenir 18 (o complir-los l'any en què es fa la prova) si es té el títol de tècnic de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d'una família equivalent.

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s'ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Sortides professionals

Disseny, organització i gestió de projectes de gràfica interactiva.

Disseny i desenvolupament web.

Creació i producció de continguts interactius, accessibilitat, usabilitat i disseny d'interfícies.

Anàlisi de propostes de projectes de gràfica interactiva aplicats a àmbits diferents.

Col·laboració en l'organització i la supervisió de la producció.

Estructura

1r Curs

 • Fonaments de la representació i l’expressió visual
 • Teoria de la imatge
 • Mitjans informàtics
 • Fotografia
 • Història de la imatge audiovisual i multimèdia
 • Projectes de gràfica interactiva
 • Recursos gràfics i tipogràfics
 • Llenguatge i tecnologia audiovisual
 • Llenguatge de programació

 

2n Curs

 • Història de la imatge audiovisual i multimèdia
 • Projectes de gràfica interactiva
 • Projecte integrat
 • Llenguatge i tecnologia audiovisual
 • Llenguatge de programació
 • Interfícies gràfiques d’usuari
 • Formació i orientació laboral

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu de grau superior obtenen un títol de tècnic superior, que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), als ensenyaments artístics superiors de disseny, als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals i al món laboral.