Projectes i direcció d’obres de decoració

Projectes i direcció d’obres de decoració

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Projectes i Direcció d’Obres de Decoració, ofereix als alumnes una visió àmplia del disseny d’interiors i dels seus àmbits d’aplicació professional.

El disseny d’interiors té com a objectiu el projecte i el condicionament de l’espai com el lloc on les persones realitzen tot tipus d’activitats: habitatge, comercial, lúdica, expositiva, educativa, etc.

Els objectius pedagògics són donar una formació específica i centrada en les tècniques i les habilitats necessàries per resoldre la creació, el projecte i la direcció d’una obra d’interiorisme.

L’equip docent del departament d’interiorisme està format per professionals del disseny i l’arquitectura. El treball d’aquests professionals en casos reals garanteix als alumnes la connexió amb la realitat professional de l’interiorisme.

Titulació

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en tècniques escultòriques

Durada dels estudis

1.950 hores (2 cursos acadèmics)

1.800 hores en el centre educatiu
90 hores de treball final
60 hores en el centre de treball

Accès

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen un dels requisits següents:

- Tenir el títol de batxillerat, modalitat d'arts.
- Tenir el títol de batxillerat d'altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques, imatge i disseny.
- Tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics.
- Tenir el títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny de les que s'especifica a la prova d'accés.

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d'accés (part específica i part comuna). Per fer-la cal:

- Tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova o
- Tenir 18 (o complir-los l'any en què es fa la prova) si es té el títol de tècnic de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d'una família equivalent.

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s'ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Sortides professionals

Projectes d'obres de decoració dissenyades per un o una professional de nivell superior

Direcció d'obres de decoració

Representació gràfica de treballs

Estructura

1r Curs

 • Història de l’arquitectura i del seu entorn ambiental
 • Dibuix artístic
 • Dibuix tècnic
 • Expressió volumètrica
 • Mitjans informàtics i audiovisuals
 • Projectes
 • Tecnologia i sistemes constructius

 

2n Curs

 • Tecnologia i sistemes constructius: projectes i direcció d’obres
 • Projectes: projectes i direcció d’obres
 • Programació d’obres
 • Història de l’interiorisme
 • Formació i orientació laboral

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu de grau superior obtenen un títol de tècnic superior, que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), als ensenyaments artístics superiors de disseny, als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals i al món laboral.