Alumnat: Competència Digital

Hem observat que els nostres estudiants, procedents de batxillerat, cicles mitjans i superiors, així com d’altres titulacions, solen tenir les competències digitals més bàsiques (ús del correu electrònic, cerques i gestions a Internet, ús del núvol o Drive, reunions i xats virtuals, xarxes socials i programari d’edició de textos) ben assolides amb el suport del professorat o a través del treball col·laboratiu amb els companys.

Pel que fa al programari específic per als cicles formatius, aquest s’imparteix de forma transversal en els mòduls de Mitjans Informàtics i Llenguatge i Tecnologia Audiovisual, a càrrec del professorat especialitzat en la matèria. Els resultats d’aprenentatge són distribuïts en funció de les necessitats dels projectes en curs, en lloc de seguir un ordre establert pel currículum. En alguns casos, aquestes necessitats també poden requerir l’ús de programari perifèric o específic que són ensenyats per altres professors especialitzats en la matèria. També s’utilitzen recursos en línia, com ara bancs d’imatges o traductors-correctors d’idiomes, per satisfer necessitats específiques dels projectes en curs.

Mitjans informàtics

Durada: 99 hores lectives 6 ECTS.

UF1. Introducció als mitjans informàtics

Durada: 15 h. 1 ECTS.

Resultats d’aprenentatge

 • Analitza l’evolució dels mitjans informàtics en la societat actual i la presència de les noves tecnologies en la realització i edició de productes de l’especialitat.
 • Identifica els fonaments informatics, la relació maquinari i programari i comprèn les seves característiques i funcions.
 • Comprèn i aplica els conceptes fonamentals del tractament de la tipografia digital, sistemes de color i formats adequats a cada necessitats.
 • Digitalitza imatges, les emmagatzema i les converteix en formats adequats.

UF2. Tractament de la imatge bitmap

Durada: 40 h. 2 ECTS.

Resultats d’aprenentatge

 • Comprèn i aplica els conceptes fonamentals de la imatge bitmap.
 • Identifica i utilitza les aplicacions dels programes informàtics específics de disseny.
 • Utilitza els mitjans informàtics com a instruments d’ideació, gestió i comunicació del treball propi.l procés creatiu i projectiu com a la comunicació.

UF3. Tractament de la imatge vectorial

Durada: 44 h. 3 ECTS.

Resultats d’aprenentatge

 • Comprèn i aplica els conceptes fonamentals de la imatge vectorial.
 • Identifica i utilitza les aplicacions dels programes informàtics específics de disseny.
 • Utilitza els mitjans informàtics com a instruments d’ideació, gestió i comunicació del treball propi.

Llenguatge i tecnologia audiovisual

Durada: 198 h. 12 ECTS.

UF1. Introducció als mitjans audiovisuals

Durada: 18 h. 1 ECTS.

Resultats d’aprenentatge

 • Identifica les característiques pròpies del mitjà audiovisual i les seves diferències amb altres mitjans.
 • Comprèn l’evolució històrica de la imatge en moviment i les seves manifestacions contemporànies.

UF2. Comunicació i llenguatge audiovisual: Recursos expressius

Durada: 54 h. 3 ECTS.

Resultats d’aprenentatge

 • Analitza i valora productes audiovisuals de l’especialitat i emet un judici crític argumentat sobre la creació audiovisual pròpia i aliena.
 • Domina la sintaxi i la semàntica de la gràfica audiovisual.
 • Comprèn el llenguatge audiovisual i analitza les seves dimensions i els seus codis, utilitzant de forma adient la terminologia pròpia del mitjà.
 • Interpreta projectes gràfics de l’especialitat en el medi audiovisual i en planifica les fases de realització.
 • Explora les possibilitats artístiques i expressives de la narració audiovisual i les aplica a la realització de peces audiovisuals.
 • Desenvolupa la capacitat de comunicació audiovisual, la inventiva i l’expressivitat personals.

UF3. Tècniques i tecnologies de realització audiovisual

Durada: 63 h. 4 ECTS.

Resultats d’aprenentatge

 • Domina la tècnica i la tecnologia bàsica de realització de peces audiovisuals.
 • Desenvolupa la capacitat de comunicació audiovisual, la inventiva i l’expressivitat personals.
 • Utilitza de forma adient la terminologia pròpia del mòdul.
 • Interpreta projectes gràfics de l’especialitat en el medi audiovisual i en planifica les fases de realització

UF4. Tècniques i tecnologies de postproducció audiovisual

Durada: 63 h. 4 ECTS.

Resultats d’aprenentatge

 • Domina la tècnica i la tecnologia bàsica de postproducció de peces audiovisuals.
 • Utilitza de forma adient la terminología pròpia del mitjà.
 • Interpreta projectes gràfics de l’especialitat en el medi audiovisual i en planifica les fases de realització.
 • Desenvolupa la capacitat de comunicació audiovisual, la inventiva i l’expressivitat personals