Avaluació i millora

Per aconseguir una implementació efectiva de l’Estratègia Digital del Centre, és important avaluar el seu desenvolupament i els resultats obtinguts en termes de millora de l’ús de les tecnologies digitals en l’educació. Així, en l’avaluació de l’Estratègia Digital del Centre, s’han de tenir en compte diversos aspectes, que s’esmenten a continuació:

  • Assoliment dels objectius proposats en funció dels indicadors establerts mitjançant l’eina SELFIE: L’eina SELFIE és una plataforma que ajuda a avaluar l’ús de les tecnologies digitals en l’educació i identificar les àrees de millora. Els indicadors establerts mitjançant SELFIE són útils per a la definició dels objectius de l’Estratègia Digital del Centre i per avaluar el seu assoliment.
  • Definició d’objectius a mig termini: El procés d’avaluació contínua de l’Estratègia Digital del Centre ha de permetre identificar els punts forts i febles, així com les àrees de millora. A partir d’aquesta informació, es definiran els objectius a assolir a mig termini per aconseguir una millora en la implementació de la política digital del centre.
  • Identificació de bones pràctiques: A través de l’avaluació de l’Estratègia Digital del Centre, també es poden identificar bones pràctiques que s’estan duent a terme en l’ús de les tecnologies digitals en l’educació. 
  • Impacte en la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge: Un altre aspecte important de l’avaluació de l’Estratègia Digital del Centre és el seu impacte en la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge. És a dir, s’ha de valorar si l’ús de les tecnologies digitals està contribuint a millorar la qualitat de l’educació i a fomentar el desenvolupament de les competències digitals dels alumnes.