Gràfica Impresa

Gràfica Impresa

Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d'un projecte de gràfica impresa, amb els controls de qualitat corresponents, fer-ne el seguiment posterior i el control de qualitat en la indústria gràfica, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

Titulació

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en gràfica impresa

Durada dels estudis

2.000 hores (2 cursos acadèmics)

1.720 hores en el centre educatiu
280 hores en el centre de treball

Accès

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen un dels requisits següents:

- Tenir el títol de batxillerat, modalitat d'arts.
- Tenir el títol de batxillerat d'altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques, imatge i disseny.
- Tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics.
- Tenir el títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny de les que s'especifica a la prova d'accés.

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d'accés (part específica i part comuna). Per fer-la cal:

- Tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova o
- Tenir 18 (o complir-los l'any en què es fa la prova) si es té el títol de tècnic de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d'una família equivalent.

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s'ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Sortides professionals

Disseny, organització i gestió de projectes de gràfica impresa

Creatiu/iva

Anàlisi de propostes de projectes de gràfica impresa aplicats a àmbits diferents

Col·laboració en l’organització i supervisió de la producció

Estructura

1r Curs

 • Fonaments de la representació i l’expressió visual
 • Teoria de la imatge
 • Mitjans informàtics
 • Fotografia
 • Història de la imatge gràfica
 • Projectes de gràfica impresa
 • Fonaments del disseny gràfic
 • Tècniques d’expressió gràfica
 • Producció gràfica industrial
 • Tipografia

 

2n Curs

 • Història de la imatge gràfica
 • Projectes de gràfica impresa
 • Projecte integrat
 • Producció gràfica industrial
 • Tipografia
 • Formació i orientació laboral

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu de grau superior obtenen un títol de tècnic superior, que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), als ensenyaments artístics superiors de disseny, als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals i al món laboral.