Visió digital del centre

Visió digital del centre (Normativa)

A les NOFC, que es revisen anualment (última revisió 2022), hi trobem la figura del/la Coordinador web, amb la tasca assignada de coordinar, assessorar, gestionar i mantenir els espais Web del centre.

També hi consta la figura del/la Coordinador/a informàtic/a, a qui corresponen les funcions de:

  • Assessorament al professorat per a l’ús educatiu de programes i equipaments informàtics a les diferents àrees del currículum i facilitar la seva formació contínua en aquest àmbit.
  • Assessorament a l’equip directiu, professorat i personal d’administració i serveis del centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica.
  • Vetllar pel respecte dels recursos materials, equipaments i continguts accessibles a través d’Internet.
  • Recopilar informació sobre l’ús dels recursos informàtics durant el curs acadèmic i avaluar-ne l’efectivitat.
  • Supervisar les instal·lacions i equipaments informàtics i proposar mesures de seguretat per garantir el correcte funcionament de tot el sistema.
  • Assegurar l’operativitat dels recursos informàtics i gestionar les tasques d’instal·lació, reparació i manteniment de programari, maquinari i xarxa, amb el suport i la coordinació del servei de manteniment i assistència tècnica.
  • Aplicar mesures per garantir la seguretat de la informació i protegir la xarxa informàtica del centre.
  • Col·laborar amb la direcció del centre per a la confecció i manteniment de l’inventari de recursos informàtics, la gestió del pressupost assignat a les eines i aplicacions informàtiques i la adquisició de nou material.