Assistent al producte gràfic imprès

Assistent al Producte Gràfic Imprès

En aquests estudis s’adquireixen les destreses necessàries per a solucionar les diferents fases d'un projecte de gràfica impresa. El domini del llenguatge gràfic, les seves eines i el coneixement del context professional, donen autonomia a l’alumne/a i el capaciten per formar part d’equips relacionats amb la comunicació visual.

Titulació

Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en assistència al producte gràfic imprès

Durada dels estudis

1.600 hores (2 cursos acadèmics)

1.400 hores en el centre educatiu
200 hores en el centre de treball

Accès

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen un dels requisits següents:

- Tenir el títol de tècnic/a o de tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny de la mateixa família o d’ensenyaments equivalents.
- Haver superat els cursos comuns d’arts aplicades i oficis artístics.

Les persones que no compleixin els requisits anteriors han de superar una prova d’accés (part comuna i part específica). Per fer-la cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Només cal superar la part específica de la prova si:

- S’està en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o bé alguna de les titulacions equivalents.
- S’ha superat el curs específic per a l’accés als cicles de Grau Mitjà.
- S’ha superat un prog. de qualificació professional inicial (PQPI) amb nota igual o superior a 8.

Sortides professionals

Tècnic/Tècnica que realitza i corregeix el tractament informàtic de preparació i composició de text i imatge destinats a l’edició impresa.

Tècnic/a en programes de maquetació i d’edició impresa

Tècnic/a que interpreta les especificacions d’un dissenyador/a en un projecte de comunicació gràfica destinat a la impressió i en realitza els seus elements gràfics.

Estructura

1r Curs

 • Dibuix artístic
 • Dibuix tècnic
 • Volum
 • Mitjans informàtics
 • Fonaments del disseny gràfic
 • Tipografia
 • Història del disseny gràfic
 • Anglès tècnic
 • Autoedició

 

2n Curs

 • Projectes
 • Història del disseny gràfic
 • Producció i impressió
 • Autoedició
 • Formació i orientació laboral
 • Obra final

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir a batxillerat, a un cicle de Grau Superior (cal superar la prova d’accés) i al món laboral.