Il·lustració

Il·lustració

Aquests estudis estan adreçats a la creació d’imatges per a tots els àmbits de l’edició, per als quals fomentem una formació multidisciplinar que analitza i aprofundeix en tot allò que envolta la part comunicativa de les imatges, tenint cura de l’expressivitat i estètica del llenguatge visual.

Des de l’ensenyament de capacitats tècniques i procedimentals, de reforç de la memòria visual, del domini del llenguatge plàstic i del coneixement de les creacions artístiques precedents, dirigim l’avenç de la formació vers la sensibilitat estètica, els continguts de les imatges, els sistemes de comunicació i el paper de les il·lustracions en la cultura i societat contemporànies.

Durant tot el període que duu en funcionament aquesta especialitat hem tingut molt present l’actualització dels continguts i recursos tecnològics i les realitats artístiques, culturals i socials que el desenvolupament de la societat ens va plantejant a partir de la seva anàlisi constant.

Titulació

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en il·lustració

Durada dels estudis

2.000 hores (2 cursos acadèmics)

1.720 hores en el centre educatiu
280 hores en el centre de treball

Accès

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen un dels requisits següents:

- Tenir el títol de batxillerat, modalitat d'arts.
- Tenir el títol de batxillerat d'altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques, imatge i disseny.
- Tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics.
- Tenir el títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny de les que s'especifica a la prova d'accés.

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d'accés (part específica i part comuna). Per fer-la cal:

- Tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova o
- Tenir 18 (o complir-los l'any en què es fa la prova) si es té el títol de tècnic de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d'una família equivalent.

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s'ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Sortides professionals

Disseny, organització i gestió de projectes de la indústria gràfica.

Direcció d'art.

Direcció creativa.

Preparació d'arts finals per imprimir-les correctament.

Grafista expert/a en la selecció i ús de recursos tipogràfics, cal·ligràfics i de retolació manual per a diferents aplicacions.

Col·laboració en l'organització i supervisió de la producció.

Estructura

1r Curs

 • Fonaments de la representació i l’expressió visual
 • Teoria de la imatge
 • Mitjans informàtics
 • Fotografia
 • Història de la il·lustració
 • Dibuix aplicat a la il·lustració
 • Representació espacial aplicada
 • Tècniques d’expressió gràfica
 • Producció gràfica industrial

 

2n Curs

 • Història de la il·lustració
 • Projectes d’il·lustració
 • Projecte integrat
 • Producció gràfica industrial
 • Dibuix aplicat a la il·lustració
 • Formació i orientació laboral

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu de grau superior obtenen un títol de tècnic superior, que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), als ensenyaments artístics superiors de disseny, als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals i al món laboral.