Animació

Animació

El cicle formatiu  de grau superior d’animació  prepara l’estudiant per tal que en acabar els seus estudis, sigui capaç de representar i sintetitzar visualment narracions i conceptes que facin servir la variable del temps per a ser explicats.

Per tal d’assolir aquestes capacitats, al llarg del cicle l’alumnat estudia les lleis, les tècniques i el programari necessari per poder produir i realitzar un projecte d’animació, ja sigui aquest un curt, un anunci publicitari o una aplicació interactiva que necessiti el suport de la imatge fotogràfica, el vídeo i l’animació per narrar la història que s’hi explica.

Les seves competències professionals són, entre d’altres, la realització de guions, la creació de personatges i escenografies, així com el modelat i l’animació d’objectes.

Titulació

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en animació

Durada dels estudis

2.000 hores (2 cursos acadèmics)  TARDA

1.720 hores en el centre educatiu
280 hores en el centre de treball

Estructura

1r Curs

 • Fonaments de la representació i l’expressió visual
 • Teoria de la imatge
 • Mitjans informàtics
 • Fotografia
 • Història de l’animació
 • Dibuix aplicat a l’animació
 • Llenguatge i tecnologia audiovisual
 • Guió i estructura narrativa
 • Tècniques d’animació

 

2n Curs

 • Història de l’animació
 • Projectes d’animació
 • Projecte integrat
 • Dibuix aplicat a l’animació
 • Llenguatge i tecnologia audiovisual
 • Formació i orientació laboral

Sortides professionals

Realització de pel·lícules d'animació.

Disseny, organització i gestió de projectes d'animació.

Creació d'escenaris, fons, objectes i/o personatges.

Modelat i representació dels elements que conformen l'animació 2D o 3D.

Animació, il·luminació, color dels fons generats i ubicació de les càmeres virtuals.

Anàlisi de propostes i realització de la recerca documental i gràfica per a projectes d'animació en àmbits diferents.

Col·laboració en l'organització i supervisió de la producció.

Accès

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen un dels requisits següents:

- Tenir el títol de batxillerat, modalitat d'arts.
- Tenir el títol de batxillerat d'altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques, imatge i disseny.
- Tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics.
- Tenir el títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny de les que s'especifica a la prova d'accés.

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d'accés (part específica i part comuna). Per fer-la cal:

- Tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova o
- Tenir 18 (o complir-los l'any en què es fa la prova) si es té el títol de tècnic de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d'una família equivalent.

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s'ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu de grau superior obtenen un títol de tècnic superior, que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), als ensenyaments artístics superiors de disseny, als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals i al món laboral.

Projectes Integrats

Nom del projecte: Xop! Autor: Etna Santacreu Grifol Estudis: Cicle Formatiu Grau Superior Animació Curs: 2017/18 Una noia està asseguda
Llegir més +
Nom del projecte: Por una pieza de fruta Autor: Sofía Denise Gomez Sombra  Estudis: Cicle Formatiu Grau Superior Animació Curs:
Llegir més +