Julijana Protić: Escultura modular

El passat dijous 21 d'abril de 2022, l'artista i professora de la Universtiy of Arts in Belgrade Julijana Protić va oferir una presentació d'aquesta institució i va fer una conferència sobre escultura modular. També va fer una presentació d'una selecció dels seus projectes professionals i artístics.

Alumnes i professors dels departaments d'Escultura i Ceràmica de l'EASD Pau Gargallo van tenir l'oportunitat de conèixer el Departament d'Escultura de la Faculty of Applied Arts in Belgrad i de compartir amb Julijana Protić el seu interès per l'escultura modular. D'aquesta manera, van ser introduïts en els conceptes i procediments del procés de creació d'escultures modulars i en la projecció de l'obra escultòrica a través de la investigació dels fenòmens i els principis de modularitat i el procediment de collage-assemblatge dins l'espai de l'art/escultura.

A continuació Julijana Protić també va fer una presentació d'una selecció dels seus treballs d’encàrrec en els camps de l'escultura i l'Escenografia i una selecció d'alguns dels seus projectes artístics. En aquest sentit va mostrar les seves peces “Kill me softly”, “Organika”, “White like snow”, “Friendship” and “Gentle sculptures”.

University of Arts in Belgrade is one of our ERASMUS partners.

+ informació:  University of Arts in Belgrade 

Una breu presentació de JULIJANA PROTIĆ

El 1993 es va graduar en Escultura a la Facultat d'Arts Aplicades de Belgrad. El 2010 va rebre el seu màster en Estudis Interdisciplinaris de Postgrau a la Universitat d'Arts de Belgrad, al Grup d'Arts Digitals, amb la tesi "Sculpting by the sound". L'any 2015 es va doctorar als Estudis d'Art Doctoral de la Universitat de les Arts de Belgrad, al Grup d'Art Digital, amb la tesi “From A ... Morphogenesis of psychoacoustic shape animation (animation of functional models of simultaneous generation of shapes by modulating motion and sound)”.

Va completar la seva formació en el camp del psicodrama a l'Associació Regional de Psicodrama i Aplicació Integrativa de la Psicoteràpia, en cooperació amb la Societat Sèrbia de Psicodrama "Moreno" i el mòdul PDJA, Part introductòria - Enfocament integrador al psicodrama i psicologia analítica jungiana. És professora associada a la Facultat d'Arts Aplicades de Belgrad. Viu a Belgrad. Exposa de forma habitual la seva obra des de 1993 i ha realitzat quinze exposicions individuals i més de cent col·lectives, ha participat en  simposis d'escultura; ha realitzat una estada d'estudi el 2012 a la Cite Internationale des Arts de París i ha rebut dos premis significatius a la creativitat visual. Ha participat en la producció d'un gran nombre d'escenografies per a producció de cinema, teatre i televisió, així com en el disseny visual de presentacions de diverses empreses i museus. És membre d'ULUS, l'Associació d'Associats Artístics de Cinema i Televisió de Sèrbia, l'Associació Sèrbia de Psicodrama SPA MORENO, l'Associació Regional de Psicodrama i Aplicació Integrativa de la Psicoteràpia RAIP i és membre  de la Playback Belgrade Theatre Company.

JULIJANA PROTIĆ: MODULAR SCULPTURE

From Abroad 21 / 22: talks and lectures in English about Art and Design
Julijana Protić: Modular Sculpture
Thursday 21st April 2022, Room 10

Last Thursday 21st April 2022 the artist and professor from the Universtiy of Arts in Belgrade Julijana Protić offered a presentation of this institution and made a lecture on Modular Sculpture. She also made a presentation of a selection of her professional and artistic projects.

Students and teachers from the Sculpture and Ceramics departments from the EASD Pau Gargallo had the opportunity to know the Department of Sculpture of the Faculty of Applied Arts in Belgrade  and to share with Julijana Protić her interest in Modular  sculpture. In this way, the concepts and procedures of the process of creating modular sculptures and the projection of the sculptural work were introduced through the investigation of the phenomena and the principles of modularity and collage-assembly procedure within the space of the art / sculpture.

After that, Julijana Protić also made a presentation of a selection of her commissioned works in the fields of Sculpture and Scenography and a selection of some of her artistic projects. In this way she showed her pieces “Kill me softly”, “Organika”, “White like snow”, “Friendship” and “Gentle sculptures”.

University of Arts in Belgrade is one of our ERASMUS partners.

More information:  University of Arts in Belgrade 

A short presentation of JULIJANA PROTIĆ

In 1993 she graduated from the Faculty of Applied Arts in Belgrade, in Sculpture. In 2010, she received her MA in Postgraduate Interdisciplinary Studies at the University of Arts in Belgrade, at the Digital Arts Group, with the thesis “Sculpting by the sound.”

In 2015 she received her PhD at the Doctoral Art Studies of the University of Arts in Belgrade, at the Digital Art Group, with the thesis “From A ... Morphogenesis of psychoacoustic shape animation (animation of functional models of simultaneous generation of shapes by modulating motion and sound)”. She completed her education in the field of psychodrama at the Regional Association for Psychodrama and Integrative Application of Psychotherapy, in cooperation with the Serbian Psychodrama Society “Moreno” and module PDJA, Introductory part – Integrative Approach to Psychodrama and Jungian Analytical Psychology.

She is an associate professor at the Faculty of Applied Arts in Belgrade. She lives in Belgrade. She has been actively exhibiting her artwork since 1993 and has fifteen solo and over one hundred group exhibitions, participation in ten an colonies and sculpture symposia; a 2012 study visit to the Cite Internationale des Arts in Paris; two significant awards for visual creativity, several realized trophies, etc. She participated in the production of a large number of sets for film, theater and TV production, as well as in the visual design of presentations by various companies and museums. 

She is a member of ULUS, the Association of Film and Television Artistic Associates of Serbia, the Serbian Psychodrama Association SPA MORENO, the Regional Association for Psychodrama and Integrative Application of Psychotherapy RAIP and a member of the Playback Belgrade Theater Company.