Sobre la nostra experiència ERASMUS a Zagreb, Roma, Pilsen i Tallinn

Dijous, 30 de juny de 2022 a les 12:00 h
aula 12

Després de tornar de les seves mobilitats ERASMUS, els professors Georgina Alcácer, Zaira Anselmo, Cristina Ruiz, Miquel Aregay, Júlia Cuyàs, Montse Sayol, Amparo Cànoves, Abel del Castillo, Manel Clemente, Carme Puértolas i Carles Torné faran una exposició oral de la seva experiència a les diferents institucions que van visitar.

Les professores Georgina Alcácer i Zaira Anselmo van visitar la Facultat d'Arts Gràfiques de la Universitat de Zagreb del 27 al 29 d'abril de 2022. Van ser rebudes per la coordinadora internacional de la Facultat Ivanna Zganjar que havia preparat reunions amb els professors Irena Bates i Josi Bota. Durant la seva mobilitat formativa Georgina i Zaira van visitar les instal·lacions de la facultat i van assistir a algunes classes i tallers.

La professora Cristina Ruiz va visitar l'Istituto Pantheon Design & Technology de Roma del 25 al 29 d'abril de 2022. L'objectiu de la seva mobilitat docent va ser la presentació de les nostres institucions -EA Pau Gargallo i ESDAPC- i la celebració d'una conferència relacionada amb el reciclatge en diferents cultures i gestió de recursos.

Els professors Miquel Aregay, Júlia Cuyàs i Montse Sayol van visitar la Facultat de Disseny i Art Ladislav Sutnar de Plzeň del 4 al 8 de maig de 2022. Van ser rebuts per la coordinadora internacional de la Facultat Markéta Kohoutková. Durant la seva mobilitat formativa, Miquel, Júlia i Montse van visitar les instal·lacions de la facultat i van assistir a algunes classes i tallers. També van visitar altres instal·lacions que la facultat té al centre de la ciutat.

Els professors Amparo Cànoves, Abel del Castillo, Manel Clemente, Carles Torné i Carme Puértolas van visitar l'Acadèmia d'Arts d'Estònia a Tallin de l'11 al 13 de maig de 2022 L'objectiu de les seves mobilitats docents i formatives va ser fer la presentació de les nostres institucions EA Pau Gargallo i Campus ESDAPC Pau Gargallo i impartir una xerrada sobre fotografia contemporània a Espanya. Paral·lelament, un altre dels objectius d'aquestes mobilitats era conèixer l'Acadèmia de les Arts d'Estònia -ja visitada per alguns professors del grup abans- per tal de compartir possibles projectes internacionals.

From Abroad 21/22: talks and lectures in English about Art and Design
About our ERASMUS experience in Zagreb, Roma, Pilsen and Tallinn

talk in Catalan
Thursday 30th June 2022 at 12:00
room 12

After coming back from their ERASMUS mobilities the teachers Georgina Alcàcer, Zaira Anselmo, Cristina Ruiz, Miquel Aregay, Júlia Cuyàs, Montse Sayol, Amparo Cànoves, Abel del Castillo,  Manel Clemente, Carme Puertolas and Carles Torné will make an oral presentation of their experience at the different institutions they visited.

The teachers Georgina Alcácer and Zaira Anselmo  visited the Faculty of Graphic Arts of the University of Zagreb from 27th to 29th April 2022. The International coordinator of the Faculty Ivanna Zganjar who had prepared meetings with professors Irena Bates and Josi Bota received them. During their training mobility Georgina and Zaira visited the facilities of the faculty and attended some classes and workshops.

The teacher Cristina Ruiz visited the Istituto Pantheon Design & Technology in Rome from 25th to 29th April 2022. The aim of her teaching mobility was the presentation of our institutions - EA Pau Gargallo and ESDAPC- and the holding of a lecture related to recycling in different cultures and resource management.

The teachers Miquel Aregay, Júlia Cuyàs and Montse Sayol visited the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art in Pilsen from 4th to 8th May 2022. The International coordinator of the Faculty Markéta Kohoutková received them. During their training mobility Miquel, Júlia and Montse visited the facilities of the faculty and attended some classes and workshops. They also visited other facilities that the faculty has in the city centre.

The teachers Amparo Cànoves, Abel del Castillo, Manel Clemente, Carles Torné and Carme Puértolas visited the Estonian Academy of Arts in Tallinn from 11th to 13th May 2022 The purpose of their teaching and training mobilities was to make presentation of our institutions EA Pau Gargallo and ESDAPC campus Pau Gargallo and give a talk on contemporary photography in Spain. At the same time, another goal of these teaching and training mobilities was to get to know the Estonian Academy of Arts - already visited by some professors in the group before - in order to share possible international projects.

+ information:

www.unizg.hr

www.istitutopantheon.it

www.zcu.cz/en