Categoria: Notícies

EASD Pau Gargallo

About our ERASMUS experience in Porto, Pilsen, Milan, Krakow, Amman and Tallin

From Abroad 2018-19. Talks and lectures in English about Art and Design

Friday 28th June 2019 at 12:00
room 12

After coming back from their ERASMUS mobilities the teachers Ingrid Marquès, Carles Torné, Dani Seguí, Abel del Castillo, Susanna Solórzano, Carme Puértolas, Alícia Ferre, Jordi Badal, Cristina Ruiz, Júlia Cuyàs and Manel Clemente will make an oral presentation of their experience at the different institutions they visited.

Ingrid Marquès visited the Facultade de Belas Artes da Universidade do Porto (Portugal) from 11th to 15th February 2019 in order to deliver the workshop “Lettering: Idioms and Sayings”. The main theme of this workshop is to work with students from several institutions in the same project using typical idioms and expressions from their languages.

Ingrid Marquès, joined by the ERASMUS coordinators Manel Clemente and Carles Torné also visited the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art, University of West Bohemia, Pilsen (Zcech Republic) from 25th to 29th March 2019. She delivered the workshop “Lettering: Idioms and Sayings” and Manel Clemente and Carles Torné made a presentation of the institution EASD Pau Gargallo and ESDAP Catalunya.

Abel del Castillo and Dani Seguí visited the Accademia di Beli Arti di Brera (Milano, Italia) from 20th to 23rd of March. They delivered the animation workshop “About a creative toast”. This project is related to an international animation project shared by Brera Academy and EASD Pau Gargallo which tries to approach the two institutions through a simbolic toast between the spirits Anis del Mono (Badalona) and Ramazzoti (Milano).

The teachers Jordi Badal and Cristina Ruiz also visited this institution from 8th to 12th April 2019. Jordi Badal delivered the lecture and workshop "L'immagine a 360º" while Cristina Ruiz delivered some lectures about Catalan modernist arquitecture. They both delivered these lectures in Italian.

The teachers Sussana Solórzano, Alícia Ferre and Carme Puértolas visited the Pedagogical University of Cracow (Poland) from 27th to 29th April 2019. They presented our institutions EASD Pau Gargallo and ESDAP Catalunya and delivered a workshop about Cyanotipe.

Manel Clemente visited the School of Arts an Design / University of Jordan in Amman (Jordan) from 31st March to 4th April 2019. This mobility was connected to the agreement between the consortium Eramus CARTES –one of its members is ESDAP Cataluya- and some institutions from non European Union countries as for instance Albania, Jordania and India.
He made some presentations about ESDAP Catalunya and EASD Pau Gargallo, and delivered the lecture “In search of the Fine Art Photography”.

Júlia Cuyàs visited the Estonian Academy of Arts in Tallin (Estonia) from 1st to 5th April 2019. The purpose of her mobility consisted in contacting some teachers from this institution so as to prepare future international projects.

On the other hand the overall objectives of these mobilities also consisted in strengthening the relationship between our institutions and building collaboration between teachers and students from EASD Pau Gargallo and ESDAP Catalunya and the different institutions visited by the teachers.

More information:
https://paugargallo.cat/index.php/2019/02/24/lettering-idioms-and-sayings-un-projecte-internacional-de-calligrafia-i-lettering-a-porto/
http://www.esdap.cat/p/1/1080/0/Lettering:-Idioms-and-sayings
https://paugargallo.cat/index.php/2019/03/29/mobilitat-erasmus-de-professors-a-pilsen/
http://www.esdap.cat/p/1/1140/0/Mobilitat-ERASMUS-de-professors-d'ESDAP-Catalunya-a-Pilsen
https://paugargallo.cat/index.php/2019/04/09/mobilitat-erasmus-a-amman-jordania/
http://www.esdap.cat/p/1/1165/0/Mobilitat-ERASMUS-a-Amman,-Jord%C3%A0nia
https://paugargallo.cat/index.php/2019/04/28/mobilitat-erasmus-de-professors-a-laccademia-di-belli-arti-di-brera-milano-italia/
https://paugargallo.cat/index.php/2019/05/30/mobilitat-erasmus-de-professors-a-krakovia/

 

Després de tornar de les seves mobilitats ERASMUS, els professors Ingrid Marquès, Carles Torné, Dani Seguí, Abel del Castillo, Susanna Solórzano, Carme Puértolas, Alícia Ferre, Jordi Badal, Cristina Ruiz, Júlia Cuyàs i Manel Clemente faran una presentació de la seva experiència a les diferents institucions que van visitar.

Ingrid Marquès va visitar la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Porto (Portugal) de l'11 al 15 de febrer de 2019 per realitzar el taller “Lettering: Idioms and Sayings”. El tema principal d'aquest workshop és treballar amb estudiants de diferents institucions sobre un mateix projecte utilitzant dites i expressions típiques dels seus idiomes.

Ingrid Marquès, acompanyada per Manel Clemente i Carles Torné, coordinadors ERASMUS, també va visitar la Facultat de Disseny i Art Ladislav Sutnar de la Universitat de Bohemia Occidental, Pilsen (República Checa) del 25 al 29 de març de 2019. Va impartir el taller “Lettering: Idioms and Sayings” i Manel Clemente i Carles Torné van fer una presentació de les institucions de EASD Pau Gargallo i ESDAP Catalunya.

Abel del Castillo i Dani Seguí van visitar l'Accademia di Beli Arti di Brera (Milà, Itàlia) del 20 al 23 de març. Van impartir el taller d’animació "Sobre un brindis creatiu". Aquest projecte està relacionat amb un projecte internacional d'animació compartit per Brera Academy i EASD Pau Gargallo que tracta d'apropar les dues institucions a través d'un brindis simbòlic entre les begudes Anís del Mono (Badalona) i Ramazzoti (Milà).

Els professors Jordi Badal i Cristina Ruiz també van visitar aquesta institució del 8 al 12 d'abril de 2019. Jordi Badal va impartir la conferència i el taller "L'imagine a 360º", mentre que Cristina Ruiz va impartir una conferència sobre l'arquitectura catalana modernista. Tots dos van realitzar aquestes xerrades en italià.

Les professores Susanna Solórzano, Alícia Ferre i Carme Puértolas van visitar la Universitat Pedagògica de Cracòvia (Polònia) del 27 al 29 d'abril de 2019. Van presentar les nostres institucions EASD Pau Gargallo i ESDAP Catalunya i van impartir un taller sobre cianotipia.

Manel Clemente va visitar la Escola de Arts i Disseny / Universitat de Jordània a Amman (Jordània) del 31 de març al 4 d'abril de 2019. Aquesta mobilitat va estar relacionada amb l'acord entre el consorci Erasmus CARTES –un dels seus membres és ESDAP Catalunya- i algunes institucions de països de fora de la Unió Europea, com ara Albània, Jordània i l'Índia. Va fer presentacions sobre ESDAP Catalunya i EASD Pau Gargallo i va impartir la xerrada “In search of the Fine Art Photography”.

Júlia Cuyàs va visitar l’Acadèmia d’Arts d’Estònia a Tallin (Estònia) de l’1 al 5 d’abril de 2019. La seva mobilitat tenia com a objectiu contactar amb alguns professors d’aquesta institució per preparar futurs projectes internacionals.

D'altra banda, els objectius generals d'aquestes mobilitats també van consistir a enfortir la relació entre les nostres institucions i construir col·laboracions entre professors i estudiants de l'EASD Pau Gargallo i ESDAP Catalunya i les diferents institucions visitades.

Laura Kreuzer: Studying at Hochschule Augsburg

Laura Kreuzer
Studying at Hochschule Augsburg, talk

Laura Kreuzer, an incoming ERASMUS student from ESDAP Catalunya campus Pau Gargallo made a presentation about her outgoing institution, the Hochschule Augsburg.

With 6000 students the Augsburg University of Applied Sciences is one of the largest in Bavarian Swabia. With over 150 professors and more than 300 tutors, it uses the latest teaching methods and equipment to provide students with the best education in science, technology and the arts.

The commitment of over 290 academic support staff, as well as its state-of-the-art laboratories, workshops and lecture halls, all contribute to excellent conditions for research and teaching.

More information:
www.hs-augsburg.de

 

Laura Kreuzer
Estudiant a la Hochschule Augsburg, xerrada

Laura Kreuzer, una alumna ERASMUS incoming d’ ESDAP Catalunya campus Pau Gargallo va realizar una presentació sobre la seva escola d’origen, la Hochschule Augsburg.

Amb 6000 estudiants la Universitat de Ciències Aplicades d'Augsburg és una de les més grans de Baviera. Compta amb més de 150 professors i més de 300 tutors i fa servir els últims mètodes i equips d'ensenyament per a proporcionar als estudiants la millor educació en la ciència, la tecnologia i les arts.

El compromís de l’equip docent, així com els laboratoris, tallers i sales de conferències contribueixen a unes excel·lents condicions per a la investigació i l'ensenyament.

Més informació: www.hs-augsburg.de

 

 

Laura Navarro: About my ERASMUS experience

Laura Navarro
About my ERASMUS experience at the Accademia di Belle Arti di Palermo

talk in Catalan

After coming back from her ERASMUS mobility our student from ESDAP Catalunya campus Pau Gargallo Laura Navarro made an oral presentation of her ERASMUS experience at the Accademia di Belle Arti di Palermo.

More information:
http://www.accademiadipalermo.it/

 

Després de tornar de la seva mobilitat ERASMUS la nostra alumna d’ESDAP Catalunya campus Pau Gargallo Laura Navarro va fer una presentació pública de la seva experiència ERASMUS a la Accademia di Belle Arti di Palermo

Més informació:
http://www.accademiadipalermo.it/

 

 

Exposició Retorns

Alumnes de Gràfica Impresa ens parlen de la professió

L’exposició Retorns que acull el vestíbul de l’escola és el recull de 7 conferències impartides per exalumnes de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo, concretament de l’especialitat de Disseny Gràfic.

Aquest any, dintre l’assignatura de Projectes de 2n, els alumnes en curs del Cicle Formatiu de Grau Superior de Gràfica Impresa havien de muntar una exposició al vestíbul de l’escola a partir de les 7 xerrades.

La xerrada de cada ponent es filmava, posteriorment se li feia una entrevista i se li demanava documentació gràfica i textual per a emplenar de contingut l’exposició.

Aquesta és la proposta escollida d’entre els 5 grups que varen treballar el projecte.

El testimoni dels exalumnes que expliquen la seva trajectòria professional, un cop sortits de l’escola, ha servit als alumnes d’enguany per enfortir-se. L’experiència ha estat molt positiva per a tots ells. Uns, amb trajectes d’anada i altres, de tornada. Passant el relleu, per a aquells que marxen aquest any, que algun dia puguin RETORNAR a explicar la seva història i els que ja fa temps que van marxar, no oblidin els seus orígens.

Montse Sayol
Júlia Cuyàs
Miquel Aregay
Professors de l’EASD Pau Gargallo

 

 

Mobilitat Erasmus de professors a Krakovia

Carme Puértolas, Alicia Ferrer i Susanna Solórzano professores de la nostra escola, van visitar recentment la Wydział Sztuki Uniwersytet Pedagogiczny a Krakovia (Polònia) http://www.wydzialsztuki.up.krakow.pl/   dintre el marc del programa ERASMUS +.

Com a amfitrions van tenir a la professora Halina Cader Pawlowska i el professor Miroslaw Niesyto, tots dos especialistes en tècniques de fotografia analògica de l’esmentada universitat.

L'estada es va organitzar en tres dies, la primera tarda els nostres amfitrions, ens van portar per la meravellosa ciutat de Cracòvia, mentre parlàvem de temes propis  de la docència de les arts,  dels treballs d'alumnes,  exposicions, festivals, i artistes importants d’ambdós països.

Vam tenir el plaer de visitar una exposició conjunta de la Halina Cader i en Miroslaw Niesyto on ens va obsequiar amb catàlegs de diversos d'exposicions i festivals.

El WORKSHOP es va realitzar durant dos matins de 10:00 a 14:00, amb dos  grups de 7 estudiants.

Vam començar amb una presentació de l'Escola d'Art Pau Gargallo, ESDAP, i  la projecció/mostra de diferents projectes del nostre alumnat. Un cop acabada la presentació vam iniciar el taller. Una breu introducció als orígens, història i evolució de la tècnica de la CYANOTIPIA,  després vam explicar el procés d’execució d’aquestes, i alguns  detalls més tècnics. La segona part del WORKSHOP va ser  tota la part pràctica, des de la preparació de les emulsions per acabar revelant diverses CYANOTIPIES a partir dels fotolits que els alumnes havien portat per al taller.

Aquesta mobilitat sorgeix per la necessitat de l’Escola Pau Gargallo de Badalona d’ampliar les destinacions  ERASMUS relacionades amb la formació. Així com conèixer una nova destinació com és Polònia, país amb el qual encara no havíem realitzat cap mobilitat. Valorem l'experiència com a molt positiva on segur, ens hem enriquit mútuament!

 

Exposició Porcellana de ficció de Marta Martínez Hortet

Exposició Porcellana de ficció de Marta Martínez Hortet, exalumna del CFGS Modelisme i Disseny Ceràmic

Terracotta Museu de Ceràmica. La Bisbal d'Empordà. ESPAI "LA PEIXERA"

C/ Sis d’octubre, 99 | La Bisbal d’Empordà

Del 12.04.19 al 02.06.19

"Fa prop d’un parell de dècades que la Marta es va establir a la Bisbal d’Empordà, on va continuar la seva formació en ceràmica realitzant nous cursos a l’Escola de Ceràmica de la Bisbal. El seu recorregut en aquest art pren la forma, durant anys, d’un treball basat en la descoberta de processos que engloba engalbes, textures i coccions i que s’inspira en l’observació de la natura que l’entorn, en aquest cas empordanès, i la seva gent fan possible. 

Les seves creacions es materialitzen en peces que combinen i conviuen entre el fet artístic, el funcional i l’experimental, i és aquest concepte d’experimentació el que l’empeny a obrir nous horitzons i a ampliar coneixements que s’encaminaran a nous paradigmes i completaran en alguna direcció el resultat del que ha après i posat en marxa fins el moment.

Això arriba quan el guix fa acte de presència: el cicle de modelisme i de disseny ceràmic realitzat a l’escola d’art Pau Gargallo de Badalona obre tot un ventall de possibilitats que enriquiran el camí transcorregut alhora que li despertaran noves maneres d’entendre el que fa. Introduirà, aleshores, elements que fins el moment no es conformaven en el seu imaginari com a possibles candidats a donar vida i espontaneïtat al seu treball com són alguns objectes de la vida quotidiana, per exemple joguines, personatges de còmic, figures i referents culturals i on el món del cinema, molt present en la vida d’aquesta ceramista, hi desenvoluparà un paper important. 

Aquests nous elements – els quals aportaran quelcom de singular, juganer i fresc a un objecte d’ús quotidià – configuraran, per tant, aquest nou concepte i es materialitzaran un cop els motlles de guix hauran adquirit la forma desitjada, moment en què les peces se sotmetran a un procés d’assemblatge. Així, dos elements (recipient i figura) conformaran la composició i en tots dos residirà la vessant d’utilitat i de creativitat.

Aquestes noves creacions es poden nodrir de crítica, de cert sentit humorístic, de l’estètica pròpia de certs moviments culturals i el que aquests representen en la memòria col·lectiva, però principalment, són fruit de la influència del cinema, gran font d’inspiració per a la Marta; un art que ha estat en certa manera el motor que li ha despertat la determinació per emprendre aquest viatge que la trasllada a un imaginari que la reconforta. Les pel·lícules, moltes d’elles referents del cinema fantàstic i que són presents també en l’imaginari de molts de nosaltres, formaran part del seu nou projecte artístic i conceptual.

I és així com la Marta, avui, allà on dirigeix la mirada hi troba, d’alguna manera, un instrument a incorporar en un projecte artístic."

Raquel Martínez Hortet

 

 

Mobilitat ERASMUS de professors a l’Accademia di Belli Arti di Brera, Milano (Italia)

Els professors Abel del Castillo i Dani Seguí van visitar del 20 al 23 de Març l’Accademia di Belli Arti di Brera, Milano  (Italia) dintre el marc del programa ERASMUS +.

Com a amfitrió van tenir al professor d’edició Carlo Tombola de l’Accademia de Brera que els va acollir a l’edifici Brera 2 durant tota la seva estada.

La visita es va estructurar en dues sessions: La primera sessió va ser una presentació a càrrec dels professors Dani Seguí i Abel del Castillo davant els alumnes d’audiovisuals de l’Accademia on van presentar les institucions ESDAP Catalunya, EASD Pau Gargallo i el cicle d’animació de la nostra escola.

La segona sessió va ser un workshop també impartit pels mateixos professors on es convidava als alumnes a fer un taller de cut-out i pixilació amb col·laboració de les dues entitats.

"ANIMATION WORKSHOP: about a creative toast " és un projecte desenvolupat dins els estudis d’animació pels professors de la nostra institució Abel del Castillo i Dani Seguí i que pretén ser un intercanvi cultural entre alumnes de Badalona i Milà. Com a nexe van utilitzar dos objectes que tinguessin en comú les dues ciutats i el resultat va ser un “Brindis creatiu” amb les ampolles de licor: Anís del mono (Badalona) i Ramazzotti (Milà).

En breu es facilitarà l’enllaç on podreu trobar la feina feta pels alumnes d’animació de les dues institucions.

Aquesta mobilitat sorgeix per la necessitat del Cicle Superior d’Animació de l’Escola Pau Gargallo de Badalona d’ampliar les destinacions  ERASMUS relacionades amb la formació en animació. També creiem positiu l' idioma (italià) i el clima del país acollidor perquè sigui atractiu pels futurs alumnes que vulguin visitar l’escola de Brera.

 

 

Identitats. Projectes en curs

Projecte fotogràfic d’alumnes de 2n ESDAP Catalunya campus Pau Gargallo

Espai expositiu ESDAP Catalunya campus Pau Gargallo

Identitats, projectes en curs és una exposició que mostra una selecció dels projectes de retrat que els alumnes de 2on d’ESDAP Catalunya Campus Pau Gargallo han realitzat durant el primer semestre del curs 2018.19.

A partir dels continguts de l’assignatura Fotografia i Imatge digital II, els alumnes han estat convidats a realitzar un projecte creatiu que incorpori la figura humana inspirant-se en l’obra d’un o més fotògrafs reconeguts.

El caràcter obert de la proposta ha facilitat la diversitat de plantejaments i resultats que, en molts casos, es configuren com a llavors de futurs projectes personals de major magnitud, punts de partida d’aquests projectes en curs.

La mostra Identitats projectes en curs ha comptat amb la participació dels alumnes

German Altabella, Mercè Baños, Alba Cortegano, Mònica de la Calle, Ana Hoyos, Raúl Lara, Maria Mazariego, Ariadna Mir, Marta Oliva, Lucila Pérez, Óscar Pelegrín, Beatriz Pousa, Maria Rigat, Karen Romero, Víctor Rubio, Mar Saldaña i Joana Uribe.

 

 

Mobilitat ERASMUS a Amman, Jordània

Mobilitat ERASMUS a la School of Art and Design, University of Jordan, Amman (Jordània)

El professor i coordinador ERASMUS del nostre centre Manel Clemente va visitar la School of Arts and Design de la University of Jordan del 31 de Març al 4 d’Abril de 2019 en el marc del programa ERASMUS+.

La seva visita s’inscrivia en l’acord institucional  que el consorci d’Escoles Superiors d’Art i Disseny i  Facultats de Belles Arts de l’estat espanyol CARTES –del qual és membre ESDAP Catalunya- manté amb països extracomunitaris com Albània, Jordània i l'Índia.

Varen participar també en aquesta mobilitat els professors Mario García de l'EASD Pablo Picasso de A Coruña i Jesús Ukar de la Escuela de Arte de Pamplona i les professores Araceli Fernández i María Eulalia Campo de la Escuela Superior de Restauración de Bienes Culturales de Madrid.

Tots cinc professors varen ser rebuts pel degà de la Facultat Dr Rami Haddad i pel Cap del Departament d’Arts Visuals Dr. Jehad Al Ameri, així com pels professors Diran Maltaglian, Mohammer Nassar, Mazen Asfour, Ibrahim Al-Khatib, Ghassan Abu Laban i les professores Fatima Twalbeh i Diala Deghelis.

D’una banda, la mobilitat dels professors va contemplar tant la visita als diferents departaments de la School of Art and Design de la University of Jordan com la visita -acompanyats pels professors jordans- a diferents espais de divulgació de l’art contemporani a la capital i als principals espais d’interès arqueològic d’Amman i de Gerasa. També varen tenir l'oportunitat d’assistir a la inauguració de l'exposició individual “Colors and faces” del professor Hazem Al-Zubi.

De l'altra banda, la mobilitat també va incorporar una part de docència que va contemplar la presentació de les institucions participants, la realització d’unes ponències i la preparació de futurs projectes de col·laboració.

Manel Clemente va tenir l'oportunitat de presentar les institucions ESDAP Catalunya i EASD Pau Gargallo. La seva ponència “In search of the Fine Photography” va ser el punt de partida d’un breu recorregut per la seva trajectòria fotogràfica així com per animar els alumnes participants a contemplar la revisió i edició del seu material fotogràfic com a recurs de possibles projectes creatius.

Manel Clemente va mostrar també el projecte fotogràfic de retrat “Inspired by Susan Meiselas” realitzat pels alumnes d’ESDAP Catalunya i la Belfast School of Art el curs passat i presentat a la Fundació Antoni Tàpies al Maig de 2018.

Aquest treball es planteja com a punt de partida d’un possible nou projecte  de retrat fotogràfic a realitzar entre alumnes d’ESDAP Catalunya i l'EASD Pau Gargallo i de la School of Arts and Design de la University of Jordan. El projecte contempla la possible incorporació d’altres institucions.

Amb títol provisional “Tell me Who I am –a project inspired in 44 Irving St-“ el projecte contempla la realització d’uns retrats fotogràfics per parts dels alumnes de les institucions participants.

Els models, tal com ja varen fer en el projecte “Inspired by Susan Meiselas” hauran d’acabar de definir la seva identitat mitjançant un breu escrit autobiogràfic. Però en el nou projecte la seva intervenció anirà més enllà. Els retrats -desprovistos d’aquests textos aclaridors-  realitzats a Catalunya i els realitzats a Jordània seran intercanviats entre els models i aquests seran convidats a descriure la suposada identitat dels retrats rebuts.

Aquesta proposta està inspirada en gran part en l'experiència de la professora jordana Diala Deghelis, que amb Manel Clemente es proposa comissariar el projecte.

Una altra possible proposta de participació seria la vinculació de la School of Arts and Design de la University of Jordan al projecte internacional de cal·ligrafia i lettering “Idioms and sayings” comissariat per la professora Ingrid Marqués.

Més informació:

http://artsdesign.ju.edu.jo/Departments/School_DeptHome.aspx?deptname=Visual%20Arts

http://artsdesign.ju.edu.jo/Lists/AcademicNews/School_DispNews1.aspx?ID=84

https://paugargallo.cat/wp-content/uploads/2019/02/from-abroad-17-18.pdf

 

 

Visita a l’exposició Frases fetes amb serigrafia de Jordi Salvany a l’Espai Betúlia

Els alumnes del CFGM Assistent al Producte Gràfic imprès visiten l’exposició Frases fetes amb serigrafia de Jordi Salvany a l’Espai Betúlia de Badalona.

"La serigrafia és una tècnica molt antiga  que consisteix en reproduir una imatge transferint tinta a través d'una malla tensada. Gràcies a una emulsió fotosensible s’obturen les zones on no hi ha d’haver imatge deixant lliures les zones per on passarà la tinta. La idea d’imperfecció és molt present en aquesta tècnica, ja que cada còpia ofereix petites modificacions, però els resultats aconseguits s’allunyen del caràcter uniforme i en sèrie d’altres tipus de reproducció.

Aquesta col·lecció de làmines proposa un joc entre el significat cultural de les expressions d’ús corrent i la serigrafia com a tècnica artesanal d’impressió. Des del disseny gràfic, aquesta sèrie recupera frases fetes de la llengua catalana i posa èmfasi en el seu caràcter absurd quan són representades de manera literal a través d’imatges.

Jordi Salvany Duran és dissenyador gràfic. El seu treball ha estat principalment en el sector editorial dissenyant projectes de cobertes, col·leccions, llibre il·lustrat, etc. per a editorials com Planeta, Destino, Edicions 62, Alfaguara, Circulo de Lectores i Cruïlla entre d’altres."

Més informació: http://www.espaibetulia.cat