Sofija Stojanović: studying at the University of Arts in Belgrade

Sofija Stojanović és una alumna ERASMUS “incoming” de la Facultat d'Arts Aplicades de la Universtity of Arts in Belgrad que està estudiant Il·lustració i Animació Audiovisual durant aquest segon semestre a la nostra institució en el marc del programa ERASMUS. La seva mobilitat d'aprenentatge ERASMUS està vinculada al seu grau en Animació a la seva institució. Durant aquest semestre Sofija Stojanović està realitzant el seu projecte final que consisteix en un curtmetratge d'animació amb la supervisió del nostre professor Dani Seguí. El dilluns 5 de maig va fer una presentació sobre la seva universitat i sobre el seu portfoi com a animadora.

Segons el seu lloc web, "La University of Arts in Belgrade es va fundar l'any 1957 com una associació de quatre facultats d'art: la Facultat de Música, la Facultat de Belles Arts, la Facultat d'Arts Aplicades i la Facultat d'Arts Dramàtiques. La Facultat d'Arts Aplicades es va fundar fa més de sis dècades. A principis del segle XX, molt enrere el 1905, es va fundar l'Escola d'Arts i Oficis a Belgrad. Emulant el programa i les idees de la Bauhaus, el 1938 es va convertir en l'Escola d'Arts Aplicades. La primera institució d'educació superior en l'àmbit de les arts aplicades, l'Acadèmia d'Arts Aplicades, va començar el seu primer curs acadèmic l'any 1948. El 1973, l'Acadèmia va passar a anomenar-se Facultat d'Arts Aplicades. La Facultat ofereix un ampli espectre de disciplines que es classifiquen com a arts aplicades i disseny, complementades amb la reflexió conceptual i la recerca teòrica. La Facultat d'Arts Aplicades acull uns 730 estudiants i 96 professors i associats”.

+ informació: University of Arts in Belgrade

SOFIJA STOJANOVIĆ: STUDYING AT  THE UNIVERSITY OF ARTS IN BELGRADE

From Abroad 21 / 22: talks and lectures in English about Art and Design
Sofija Stojanović: Studying at the University of Arts in Belgrade
Monday 5 May 2022 at 11:30. Room 13

Sofija Stojanović is an incoming ERASMUS student from the Faculty of Applied Arts of the University of Arts in Belgrade who is studying Illustration and Audiovisual Animation during this second semester at our institution in the frame of the ERASMUS program.  Her ERASMUS learning mobility is linked to her Bachelor’s degree on Animation at her outgoing institution. During this semester Sofija Stojanović is making her final project which consists on an animation short movie with the supervizing of our teacher Dani Seguí. On Monday 5th May she made a presentation about her university and about her portfolio as animator.

According to its website “The University of Arts in Belgrade was founded in 1957 as an association of four art faculties: the Faculty of Music, the Faculty of Fine Arts, the Faculty of Applied Arts and the Faculty of Dramatic Arts. The Faculty of Applied Arts was founded more than six decades ago. At the beginning of the XX century, far back in 1905, the Arts and Crafts School was founded in Belgrade. Emulating programme and ideas of Bauhaus, in 1938 it became the School of Applied Art. The first higher education institution in the field of applied arts, The Academy of Applied Arts, began its first academic year in 1948. In 1973, the Academy was renamed the Faculty of Applied Arts. The Faculty offers a broad spectrum of disciplines that are classified as applied arts and design, complemented by conceptual reflection and theoretical research. The Faculty of Applied Arts is home to about 730 students and 96 teachers and associates.”

+ information: University of Arts in Belgrade