Pedro Amado: Modular Typographic Systems

From Abroad 2022-23 Talks and lectures in English about Art and Design
Pedro Amado: Modular Typographic Systems
Lecture and workshop

Alumnes i professors del CFGS de Gràfica Interactiva han seguit la conferència i taller “Sistemes Tipogràfics Modulars” de Pedro Amado de l'1 al 3 de febrer de 2023.

Pedro Amado és actualment el director del Màster en Disseny Gràfic i Projectes Editorials, i professor adjunt de Tipografia i Disseny de Tipus, Disseny Web i Codificació Creativa a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Porto / FBAUP que és un de les nostres institucions partners en el programa ERASMUS.

La seva conferència va presentar una breu visió general dels sistemes tipogràfics modulars passats i actuals per introduir la modularitat i promoure el pensament de disseny computacional en els estudiants assistents, mostrant l'herència visual d'artistes visuals portuguesos com Maria Keil i António Quadros Ferreira, tipògrafs com Paulo de Cantos i dissenyadors de tipus contemporanis com Dino dos Santos o Jorge dos Reis. I artistes computacionals contemporanis internacionals com Manolo Gamboa Naon i Amanda van Wallinga Haverkamp o dissenyadors gràfics com Paul McNeil i Hamish Muir com a referents influents i estudis de casos per al desenvolupament dels seus propis mètodes i llenguatge visual.

En un taller de tres dies, els participants van produir un senzill sistema de patrons modulars de resolució múltiple basat en Truchet amb el llenguatge de processament. L'objectiu és implementar un sistema capaç d'exportar formes o composicions de lletres modulars generatives com a fitxers vectorials que posteriorment es puguin utilitzar o desenvolupar en projectes tipogràfics més complexos.

El programa del taller es va organitzar en tres sessions de treball principals. Primer, una introducció als blocs de construcció del codi, com ara dades, operacions i instruccions, variables i funcions primàries (dibuix). Això permetrà dibuixos bàsics amb forma personalitzada. En segon lloc, dibuixos modulars basats en procediments i transformacions de matrius, condicions, bucles i exportació de gràfics. Això permet crear una composició modular o forma de lletra i explorar les seves variacions. I finalment, personalitzar el codi, dissenyar els seus patrons i modificar el sistema per produir un sistema tipogràfic.

----------

From Abroad 2022-23 Talks and lectures in English about Art and Design
Pedro Amado: Modular Typographic Systems
Lecture and workshop
From 1st to 3rd February  2023  / 09:00 -13:00  / room 12

Students and teachers from Interactive Graphics department have followed the lecture and workshop “Modular Typographic Systems” by Pedro Amado from February  1 to 3, 2023. 

Pedro Amado is currently the director of the Master in Graphic Design and Editorial Projects, and an Assistant Professor of Typography and Typeface Design, Web Design, and Creative Coding at the Faculty of Fine Arts of the University of Porto / FBAUP which is one of our ERASMUS partners institutions.

His lecture presented a brief overview of past and current modular typographic systems to introduce modularity and promote computational design thinking in the attending students by showcasing the visual heritage of Portuguese visual artists such as Maria Keil and António Quadros Ferreira, typographers such as Paulo de Cantos and contemporary Type Designers such as Dino dos Santos or Jorge dos Reis. And International contemporary computational artists such as Manolo Gamboa Naon and Amanda van Wallinga Haverkamp or graphic designers such as Paul McNeil and Hamish Muir as influential references and case studies for the development of their own methods and visual language.

In a three-day workshop  participants produced a simple Truchet-based modular multi-resolution pattern system with the Processing language. The goal is to implement a system capable of exporting generative modular letter shapes or compositions as vector files that can later be employed or further developed in more complex typographic projects.

The program of the workshop was organized into three main work sessions. First, an introduction to the code’s building blocks, such as data, operations and instructions, variables, and primary (drawing) functions. This will allow for basic custom-shaped drawings. Second, procedural-based modular drawing and matrix transformations, conditions, loops, and exporting graphics. This allows creating a modular composition or letter shape and exploring its variations. And finally, customize the code, design their patterns, and tweak the system to produce a typographic system.