Visita a la Facultat de Belles Arts de la Universitat d’Oporto

 

Del 29 d'abril al 3 de Maig del 2024 , les professores del cicle formatiu de grau superior de Gràfica Interactiva, amb el perfil professional Disseny web i aplicacions mòbils, Georgina Alcàcer i Zaira Anselmo, van visitar la Facultat de Belles Arts de la Universitat d'Oporto (Portugal) en el marc del programa ERASMUS +. Van ser rebudes pel professor Pedro Amado, que és professor de Disseny Interactiu i investigador, i per en Bruno Giesteira, professor de Disseny.
Després de la visita institucional, les professores van assistir a les jornades “Arraial do Design”. El moment destacat de l'estada Erasmus va ser el dia 2 de maig, quan van participar en diverses activitats organitzades amb motiu del “Processing Community Day '24 Porto”. A primera hora, van assistir a una classe magistral i col·loqui de l'artista Rudolfo Quintas, titulada "Reimagine the body". Seguidament, es van iniciar les jornades obertes al públic, amb Rudolfo obrint l'acte amb una conferència sobre la seva trajectòria professional com a artista que explora les possibilitats de la intel·ligència artificial en la interacció amb el cos. Després, Rodrigo Carvalho, dissenyador i artista de new media, i Né Barros, coreògrafa i investigadora artística, van presentar els resultats de les seves investigacions, seguit d'una taula rodona moderada per la Luisa Ribas, doctora en Art i Disseny de la Universitat de Lisboa, on es va debatre sobre els nous paradigmes i les possibilitats de la interacció cos-intel·ligència artificial. Per acabar la sessió, es va realitzar una mostra del treball de cinc artistes internacionals seleccionats.
Ha estat una estada molt enriquidora per a les dues professores de la nostra escola en el  marc del programa ERASMUS, ja que han pogut reforçar els vincles amb la institució que les va acollir. A més, han tornat amb noves idees en relació amb l'estudi de la interacció humà-intel·ligència artificial, que tenen l'objectiu d'implementar a l'aula el proper curs.

From 29th April  to 3rd May 2024, the teachers of the Interactive Graphics department, with the professional profile Web design and mobile applications, Georgina Alcàcer and Zaira Anselmo, visited the Faculty of Fine Arts of the University of Oporto (Portugal) within the framework of ERASMUS + program. They were received by professor Pedro Amado, who is a professor of Interactive Design and researcher, and by Bruno Giesteira, professor of Design.

After the institutional visit, the teachers attended the “Arraial do Design” conferences. The highlight of the Erasmus stay was on 2nd May, when they participated in various activities organized on the occasion of the “Processing Community Day '24 Porto”. First hour in the morning, they attended a master class and colloquium by the artist Rudolfo Quintas, entitled "Reimagine the body". Then the public sessions started with lecture by Rudolfo on his career as an artist who explores the possibilities of artificial intelligence in interaction with the body. Afterwards, Rodrigo Carvalho, designer and new media artist, and Né Barros, choreographer and artistic researcher, presented the results of their research, followed by a round table moderated by Luisa Ribas, PhD in Art and Design from the University of Lisbon, where the new paradigms and possibilities of body-artificial intelligence interaction were debated. To end the session, there was a display of the work of five selected international artists.

It has been a very enriching stay for the two teachers from our school as part of the Erasmus program, as they have been able to strengthen ties with the institution that hosted them. In addition, they have returned with new ideas in relation to the study of human-artificial intelligence interaction, which they aim to implement in the classroom next year.

Més informació / More information:   https://sigarra.up.pt/fbaup/pt/web_page.inicial