Visita a l’Academy of Fine Arts and Design de la Universitat de Ljubljana

Del 2 al 6 d’Abril del 2024 el professor del Departament de Gràfica Impresa Bernat Solsona va visitar l’Academy of Fine Arts and Design de la Universitat de Ljubljana a Eslovènia en el marc del programa ERASMUS +. L’objectiu de la seva mobilitat era impartir un taller de disseny i realització d’un Paper Toy als alumnes del Grau d’il·lustració d’aquesta universitat. A continuació ens presenta un resum de la seva experiència:

«He realitzat la meva mobilitat ERASMUS a l'ALUO (Academy of Fine Arts and Design, University of Ljubljana). Curiosament, he anat a la mateixa universitat on havia fet un intercanvi Erasmus quan era estudiant de grau de disseny. A l'escola m'ha rebut el professor Damijan Stepančič, docent del grau d'il·lustració de l'ALUO. He pogut visitar les instal·lacions de l'escola i assistir a algunes de les seves classes. El motiu de l'intercanvi era dur a terme un taller amb els alumnes del grau d'il·lustració. El taller va durar 8 hores, distribuïdes en dos dies, en el qual els alumnes van dissenyar un Paper Toy. Primer vaig presentar el projecte, ensenyant referents de joguines i aspectes tècnics, i després van realitzar esbossos i maquetes fins a acabar fent el producte final, un paper toy imprimible en format din A4.»

Visit to the Academy of Fine Arts and Design of the University of Ljubljana

From 2nd to 6th April 2024 the teacher of the Department of Printed Graphics Bernat Solsona visited the Academy of Fine Arts and Design of the University of Ljubljana in Slovenia as part of the ERASMUS + program. The aim of his mobility was to teach a workshop on the design and making of a Paper Toy to the students of the Illustration degree at this university. Below is a summary of his experience:

«I did my ERASMUS mobility at the ALUO (Academy of Fine Arts and Design, University of Ljubljana). Interestingly, I went to the same university where I had done an Erasmus exchange when I was a design degree student. I was greeted at school by Professor Damijan Stepančič, ALUO illustration degree teacher. I was able to visit the school's facilities and attend some of its classes. The reason for the exchange was to carry out a workshop with the students of the illustration degree. The workshop lasted 8 hours, spread over two days, in which the students designed a Paper Toy. First I presented the project, teaching toy references and technical aspects, and then they made sketches and models until they finished making the final product, a printable paper toy in A4 format.»

Més informació / More information: http://www.aluo.uni-lj.si/