Helena Demakova: Ceramics art in the Baltic countries

From Abroad 2018.19: talks and lectures in English about Art and Design

Helena Demakova, Professor of History of Contemporary Art
Estonian Academy of Arts. Riga, Latvia

Ceramics and contemporary art in the Baltic countries
Presentation based on the works of young students and artists

Tuesday 21st May 2019 at 13:00
room 20

Tradition and its conservation are an essential part of cultural life in the Baltic countries. This tradition is reflected in the works of contemporary plastic art when artists combine traditional technics with audiovisual media in their installations.
One of the most developed artistic disciplines is Ceramics. Young artists work with red and black clay and porcelain, while adding audiovisual material.

We can mention a work by an artist who recently finished her studies at the Estonian Academy of Arts, Liene Mackus, who works with non-colored and non-glazed porcelain, recreating small stories of life itself, such as the work "At his own pace". She has depicted a real man from a small Latvian town who can prune trees and shrubs while giving them shape of exotic plants and animals such as palm trees and camels. The artist has recreated her work process in cartoons.

The young artist Ieva Kaula, who studied Visual Communication
at the Estonian Academy of Arts and now is studying Ceramics, combines structures in black clay with slow videos about nature and rural life in Latvia.
In her presentation Professor Demakova will explain the relationship between ideas, concepts and materials, while projecting short videos.

Below are the images of two works by these Latvian artists:

-La Mackus, "At his own pace," porcelain, cartoons, 2015
- Ieva Kaula, "Memories about the future", black clay, video, various objects, 2016

More information: https://en.wikipedia.org/wiki/Hel%C4%93na_Demakova

 

La tradició i la seva conservació són part essencial de la vida cultural als Països Bàltics. Aquesta tradició es veu reflectida en les obres de les arts plàstiques contemporànies en les què els artistes combinen les seves instal•lacions tècniques tradicionals amb mitjans audiovisuals.
Una de les disciplines artístiques que està més desenvolupada és la ceràmica. Els joves artistes treballen amb argiles vermelles i negres i amb porcellana, tot i afegint material audiovisual.

Podem esmentar una obra d'una artista que ha acabat els seus estudis a la Estonian Academy of Arts recentment, Liene Mackus, que treballa amb porcellana no acolorida i no glacejada, recreant petites històries de la vida mateixa, com per exemple a l’obra "Al seu propi ritme". Ha representat un home real d'una petita ciutat letona que podant arbres i arbustos esculpeix figures de plantes i animals exòtics -per a nosaltres-, com palmeres i camells.
L'artista ha recreat en dibuixos animats el seu procés de treball.

La jove artista Ieva Kaula, que va estudiar Comunicació
Visual a la Estonian Academy of Arts i que ara estudia Ceràmica, combina estructures en argila negre amb vídeos lents sobre la naturalesa i la vida rural de Letònia.
A la seva presentació la professora Demakova explicarà la relació existent entre les idees, els conceptes i els materials, tot i projectant vídeos de curta durada.

A continuació es presenten les imatges de dues obres d'aquestes artistes letones:

-Liene Mackus, “Al seu propi ritme”, porcellana, dibuixos animats, 2015
- Ieva Kaula, “Las memòries sobre el futur”, argila negra, vídeo, objectes diversos, 2016