Yusuf Eronat: Studying at Anadolu University

From Abroad 2023-24: talks and lectures in English about Art and Design

Yusuf Eronat: Studying at Anadolu University

Thursday 23 May 2023 a 12:30
room 16

Yusuf Eronat és un alumne ERASMUS de la Universitat d'Anadolu (Eskisehir, Turquia) que ha estat estudiant ceràmica i escultura a la nostra institució durant el segon semestre d’aquest curs. El passat 23 de Maig de 2024 va fer una presentació visual sobre la Facultat de Belles Arts de la Universitat d'Anadolu.
La Facultat de Belles Arts es va establir l'any 1983 quan la Facultat de Belles Arts Aplicades va començar a acceptar estudiants a temps complet el curs 1985-1986 als Departaments de Gràfica i Ceràmica. La institució va assumir un nou nom l'any 1992 com a Facultat de Belles Arts. Avui dia, la facultat ofereix formació en l'àmbit de l'art i el disseny amb els departaments de Ceràmica, Arts Gràfiques, Animació, Escultura, Pintura, Impressió i Vidre. La Facultat de Belles Arts dóna suport a un entorn de treball multidisciplinari alhora que ofereix una educació a partir de la qual els estudiants puguin definir-se i expressar-se amb oportunitats d'expressió lliures, originals i creatives, amb l'objectiu d'una educació artística que estigui qualificada a nivell nacional i internacional per estar en línia amb les demandes i requisits de la universitat, la ciutat i el país. Tots els departaments de la facultat, adopten el principi de graduats qualificats amb la integració d'art, disseny i pràctica i accepten estudiants amb preinscripció i examen especial de talent.
La Facultat té set departaments: Ceràmica, Vidre, Arts Gràfiques, Animació, Escultura, Pintura i Gravat.

Yusuf Eronat is an ERASMUS student from Anadolu University (Turkey) who has been studying Ceramics at our institution during the spring semester. He made a visual presentation of the Faculty of Fine Arts of Anadolu on 23 May 2024.
The Faculty of Fine Arts of Anadolu University was established in 1983 as College of Applied Fine Arts started accepting full time students in 1985-1986 academic year to the Departments of Graphics and Ceramics. The College assumed a new name in 1992 as Faculty of Fine Arts. Today, the faculty provides education in the field of art and design with departments of  Ceramic, Graphic Arts, Cartoon and animation, Sculpture, Painting, Printing and Glass. The Faculty of Fine Arts supports a multidisciplinary working environment while providing education on the basis of which students can define and express themselves with free, original and creative expression opportunities, aiming at an art education that will be qualified nationally and internationally to be in line with the demands and requirements of the university, city and country. All departments of the faculty, adopts the principle of qualified graduates  with the integration of art, design and practice and accepts students with pre-registration and special talent examination.
The Faculty of Fine Arts has seven departments: Ceramic, Glass, Graphic Arts, Cartton and Animation, sculpture, Painting and Printmaking.

Més informació / more information: https://www.anadolu.edu.tr/en