Visita a l’Istituto Pantheon Design & Technology de Roma

Visita a l'Istituto Pantheon Design & Technology de Roma

Les professores del Departament de Gràfica Impresa de la nostra escola, Teresa Ruiz i Eliana Bartolomé , van visitar del 8 al 12 d'abril de 2024 l'Institut Phanteon Design and Technology de Roma en el marc d'una mobilitat de formació Erasmus+.  A continuació es presenta una breu descripció de la seva experiència: “L'Istituto Pantheon Design & Technology de Roma es troba com a escola destacada en el camp del disseny, les arts visuals i la comunicació i amb el reconeixement d'Institució di "Alta formazione" autoritzada per a expedir títols  universitaris i màsters. Ha sigut una experiència molt interessant, per poder conèixer el ventall tan ampli de graus dins de l'àmbit del disseny, la possibilitat de poder ampliar estudis amb els màsters, de l'àmbit del disseny i la comunicació gràfica. Sobretot destaquem el fet de poder visualitzar altres mètodes de treball, per exemple, com es plantegen els anàlisis dins dels projectes de final de grau, o projectes on hi ha la participació d'altres escoles i/o universitats.”

The teachers of the Department of Printed Graphics at the Escola d'Art Pau Gargallo Teresa Ruiz and Eliana Bartolomé visited the Phanteon Design and Technology Institute in Rome from 8 to 12 April 2024 as part of an Erasmus+ training mobility. Below is a write-up of their experience: “The Istituto Pantheon Design & Technology in Rome is an outstanding school in the field of design, visual arts and communication and with the recognition of Institució di "Alta formazione" authorized to issue university degrees and masters. Visiting Pantehon has been a very interesting experience, to be able to learn about the wide range of degrees within the field of design, the possibility of being able to expand studies with the masters, in the field of design and graphic communication. Above all, we emphasize the fact of being able to visualize other work methods, for example, how  analyzes are considered within the end-of-degree projects, or projects where there is  participation of other schools and/or universities.”

+ informació: https://istitutopantheon.it/